DULIA

Web de Joan Arimany i Juventeny

Formació en línia sobre la figura de Sant Miquel dels Sants

La beatificació

 

La causa de la seva beatificació va ser iniciada just després de la seva mort però van caldre dos miracles, la curació instantània d’un tumor cancerós i la d’un braç trencat per fer-la efectiva. Aquests dos miracles van ser aprovats el 28 de juliol de 1778 i el desembre del mateix any, el papa Pius VI va signar el decret pel qual va ser considerat beat. El decret de beatificació, signat el 2 de maig de 1779 recollia aquestes declaracions:

 

"Havent celebrat amb la major devoció la festivitat de la Pasqua, ens va semblar que era degut, i just lloar, i enaltir la infinita misericòrdia, é immensa bondat de Déu, que va resplendir en les virtuts, i mèrits del seu servent MIQUEL DELS SANTS, prevere, i Religiós Profés que va ser de l'Ordre de Descalços de la Santíssima Trinitat, Redempció de Captius, perquè sempre vagin tenint els Fidels Cristians més exemplars que imitar, i més advocats que els patrocinin.

[...] Ja que havent aquest servent de Déu abraçat amb molt lloable fervor un institut de molt estreta observança, mitjançant una admirable innocència de vida, i contínues penitències, i mortificacions del seu cos, de tal manera va estar sempre unit amb la caritat en grau heroic al seu estimat, que es pastura entre els lliris, i de tal manera va resplendir en l'exercici de totes les virtuts, que havent consumat joiosament la cursa de la seva vida en edat de trenta-tres anys, no dubtem que després del seu trànsit ha estat premiat amb el guardó etern de la glòria. I en atenció al fet que després d'examinats, i reconeguts amb molta maduresa, i cura pels nostres venerables germans els Cardenals de la Santa Església Romana, vocals de la Congregació dels Sagrats Ritus, els Processos fets amb llicència de la Seu Apostòlica sobre la santedat de la vida, i les virtuts, així Teologals, com Morales en grau heroic, en les quals va florir de mil maneres l'esmentat servent de Déu MIQUEL DELS SANTS, i els miracles que per manifestar la seva Santedat als homes, s'assegurava haver obrat Déu per la seva intercessió, l'enunciada Congregació a la qual va celebrar a la nostra presència, escoltats així mateix els vots dels Consultors, unànimement ha estat de dictamen que sempre que fos del nostre gust, podíem passar a declarar a aquest servent de Déu, amb els acostuma dos indults, BEAT.

[...] pel tenor de les presents concedim que l'esmentat servent de Déu MIQUEL DELS SANTS des d'ara sigui anomenat BEAT, i que el seu cos, i Relíquies s'exposin a la veneració dels Fidels (però no que siguin portades en processó) i també que els seus Imatges s'adornin amb llamps, i resplendors, i que es pregui d'ell tots els anys el dia cinc del mes de juliol Ofici, i es celebri Missa de communi Confesoris non Pontificis amb l'oració aprovada per Ens, observant les rúbriques de el Breviari, i del Missal Romà: el Ofici, i Missa concedim només per a tota l'Ordre, així de Descalços, com de Calçats de la Santíssima Trinitat Redempció de Captius, i per a tots els Fidels Cristians d'ambdós sexes, així Seculars com Regulars, que tenen obligació de resar l'Ofici Diví a la ciutat de Vic, on va néixer l'enunciat servent de Déu, i per la mateixa raó en tot el Principat de Catalunya, en la Diòcesi de Valladolid, on va morir, i en les Diòcesis de Toledo, Granada, Jaén, i Palència, a les quals va donar insignes exemples de santedat; i pel que fa a la Missa, que la diguin també tots els Sacerdots que concorrin a celebrar a les Esglésies en què es faci la festa d'aquest BEAT.

Donat a Roma a S. Pere, segellat amb el Segell del Pescador el dia dos de maig de mil set-cents setanta-nou, any cinquè del nostre pontificat."

 

De la cerimònia celebrada el 24 de maig a la basílica de Sant Pere del Vaticà es conserva el quadre de forma oval que actualment es troba a l’altar lateral, dedicat a Sant Miquel dels Sants, de la catedral de Vic.

Cliqueu damunt les imatges per llegir els llibres

La ciutat natalícia del sant va festejar aquesta beatificació d’un fill propi, entre el 3 i el 13 d’octubre d’aquell mateix 1779.  Tots els carrers es van guarnir de la millor manera, segons les possibilitats de l’època, amb referències a la biografia del beat i amb una gran il·luminació. D’aquells dies d’autèntica devoció se’n va editar un llibret que podeu llegir sencer.

 

Després de la seva beatificació, la casa natalícia va ser transformada en capella, a pla de carrer, i diverses estances a la resta de l’edifici amb un oratori a l’habitació on la tradició indica que va néixer i de la qual s’ocupen les Germanes Serventes del Sagrat Cor de Jesús des de 1915. També s’hi conserven diverses mostres de la devoció popular a sant Miquel dels Sants. El mateix any, es va edificar un petit temple fora del nucli urbà i prop de l’anomenat Puig dels jueus. La capelleta recordava l’acció de Miquel Argemir, quan era infant, rebolcant-se sobre uns arços espinosos en un rampell de desig penitencial.