Les devocions populars són l'expressió, particular o col·lectives, adreçada a una figura o símbol religiós. 

  

Abrir Dulia web de Joan Arimany i Juventeny